حافظ

غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصالِ شماست
جز این خیال ندارم ، خدا گواهِ من است