حافظ

فغان کاین لولیانِ شوخِ شیرین‌کارِ شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل ، که تُرکان خوانِ یغما را