حافظ

فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت