حافظ

فریاد که آن ساقیِ شکّر‌ لبِ سرمست
دانست که مخمورم و جامی نفرستاد