حافظ

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست؟
که نه در آخرِ صحبت به ندامت برخاست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی