حافظ

گدای کوی تو از هشت خُلد مستغنی است
اسیرِ عشقِ تو از هر دو عالَم آزاد است