حافظ

گل در بر و مِی در کف و معشوق به کام است
سلطانِ جهانم به چنین روز غلام است