حافظ

گو شمع میارید در این جمع که امشب
در مجلسِ ما ماهِ رخِ دوست تمام است