حافظ

گفته‌ای لعلِ لبم هم درد بخشد هم دوا
گاه پیشِ درد و گه پیشِ مداوا میرَمَت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی