حافظ

ما را بر آستانِ تو بس حقّ خدمت است
ای خواجه باز بین به ترحّم غلام را