حافظ

ماهِ کنعانیِ من مسندِ مصر آنِ تو شد
وقتِ آن است که بدرود کنی زندان را