حافظ

ما در پیاله عکسِ رخِ یار دیده‌ایم
ای بیخبر ز لذّت شربِ مدامِ ما