حافظ

مقامِ عیش میسّر نمی‌شود بی رنج
بلی به حکمِ بَلا بسته‌اند عهدِ اَلَست