حافظ

ما را ز خیالِ تو چه پروایِ شراب است
خُم گو سرِ خود گیر که خُمخانه خراب است