حافظ

مجو درستیِ عهد از جهانِ سست نهاد
که این عجوز عروسِ هزارداماد است