حافظ

میلِ من سوی وصال و قصدِ او سوی فراق
تَرک کام خود گرفتم تا برآید کامِ دوست