حافظ

ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای
کَت خونِ ما حلال‌تر از شیرِ مادر است