حافظ

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعتِ ما غیر از این گناهی نیست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی