حافظ

میانِ مهربانان کِی توان گفت
که یارِ ما چنین گفت و چنان کرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی