حافظ

از وی همه مستیّ و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است