حافظ

میانِ گریه می‌خندم که چون شمع اندرین مجلس
زبانِ آتشینم هست لیکن درنمی‌گیرد