حافظ

نبود نقشِ دو عالم که رنگِ اُلفت بود
زمانه طرحِ محبّت نه این زمان انداخت