حافظ

نه من از پرده‌ی تقوا به در افتادم و بس
پدرم نیز بهشتِ ابد از دست بهشت