حافظ

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کان کیمیای هستی قارون کند گدا را