حافظ

هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی
پیداست نگارا که بلند است جنابت