حافظ

یارب آن شاه‌وَشِ ماه‌رخِ زهره‌جبین
درّ یکتای که و گوهرِ یکدانه‌ی کیست