حافظ

یار اگر ننشست با ما نیست جایِ اعتراض
پادشاهی کامران بود از گدائی عار داشت