حافظ

یارب سببی ساز که یارم به سلامت
بازآید و برهاندم از بند ملامت