حافظ

ای غائب از نظر که شدی همنشینِ دل
می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت