حافظ

ای غائب از نظر به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختیّ و به دل دوست دارمت