حافظ

ای خوشا دولتِ آن مست که در پایِ حریف
سر و دستار نداند که کدام اندازد