حافظ

به رغمِ مدّعیانی که منعِ عشق کنند
جمالِ چهره‌ی تو حجّتِ موجّه ماست