حافظ

به کام تا نرساند مرا لبش چون نای
نصیحتِ همه عالَم به گوشِ من باد است