حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست