حافظ

باغِ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشادِ خانه‌پرور ما از که کمتر است