حافظ

بر آن چشمِ سیه صد آفرین باد
که در عاشق‌کُشی سحرآفرین است