حافظ

بنال بلبل اگر با مَنَت سر یاری است
که ما دو عاشقِ زاریم و کار ما زاریست