حافظ

بی مُزد بود و منّت هر خدمتی که کردم
یارب مباد کَس را مخدومِ بی عنایت