حافظ

برو معالجه‌ی خود کن ای نصیحت‌گو
شراب و شاهدِ شیرین کِرا زیانی داد