حافظ

بر آستانِ جانان گر سر توان نهادن
گلبانگِ سربلندی بر آسمان توان زد