حافظ

جانِ بیمارِ مرا نیست ز تو رویِ سوال
ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد