حافظ

چو بشنوی سخنِ اهلِ دل مگو که خطاست
سخن‌شناس نَه‌ای جانِ من خطا اینجاست