حافظ

حُسنت به اتفاقِ ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی