حافظ

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیدادِ لطیفان همه لطف است و کرامت