حافظ

خوابم بشد از دیده در این فکرِ جگرسوز
کآغوشِ که شد منزلِ آسایش و خوابت