حافظ

خدا چو صورتِ ابروی دلگشای تو بست
گشادِ کارِ من اندر کرشمه های تو بست