حافظ

خلوت‌گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست ، به صحرا چه حاجت است