حافظ

خسروان قبله‌ی حاجات جهانند ولی
سببش بندگیِ حضرتِ درویشان است