حافظ

یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی