حافظ

خواهم که پیش میرمت ای بی‌وفا طبیب
بیمار بازپرس که در انتظارمت